27 2012 .
18,35 .
:
-
:
5
3
2
2
2
2
2
2
2012 statesymphoshumen.bg