11 2018.
//
18,35.
.
:
:
:
4,
40,
<-  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
-
:
5
3
2
2
2
2
2
2
2012 statesymphoshumen.bg